bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Struktura Organizacyjna

Zarząd Fundacji

Zgodnie z §16 Statutu:

Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech członków, w tym Prezesa, powoływanych na czas nieokreślony. Członkowie Zarządu mogą być odwoływani przez Radę w każdym czasie.
Zasady i wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu określa Fundator.

Zarząd jest uprawniony do podejmowania wszelkich czynności związanych z prowadzeniem działalności przez Fundację, za wyjątkiem zastrzeżonych w §14 niniejszego Statutu do kompetencji Rady Fundacji.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji są upoważnieni dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Zarząd przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia regulamin pracy Zarządu, który powinien regulować w szczególności:

 • sposób i czas zwoływania zebrań Zarządu,
 • wewnętrzny podział funkcji członków Zarządu,
 • zakres spraw, które wymagają uprzedniej uchwały Zarządu,
 • sposób dokumentowania pracy Zarządu.

Członkowie Zarządu informują niezwłocznie Radę Fundacji o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości powstania takiego konfliktu.
Członek Zarządu może złożyć rezygnację Radzie Fundacji z pełnionej funkcji członka Zarządu. Złożenie rezygnacji powoduje ustanie pełnionej funkcji.

Aktualny skład Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy:

Tadeusz Kozek - Prezes Zarządu
Izabella Nowakowska - Członek Zarządu
Jacek Ostrowski - Członek Zarządu

Rada Fundacji

Zgodnie z §11 Statutu:

Rada Fundacji składa się z 5 do 9 osób, powoływanych imiennie przez Fundatora, po uprzednim uzgodnieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych.

Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata od daty pisemnej nominacji.

Członkostwo w Radzie ustaje w razie śmierci, rezygnacji lub odwołania przez Fundatora, po uprzednim uzgodnieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych. Członek Rady składa rezygnację na ręce Fundatora.

Uzupełnienie składu Rady, w trybie określonym w ust. 1, może nastąpić w każdym czasie. Powołanie nowego członka Rady dokonuje się na okres do końca kadencji Rady Fundacji.
Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

Członkowie Rady Fundacji pełnią funkcje osobiście.

Zgodnie z §12 Statutu:

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział członkowie Zarządu i inni zaproszeni przez Radę goście, wyłącznie z głosem doradczym.
Za udział w pracach Rady Fundacji członkom Rady przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach dotyczących należności z tytułu podróży służbowych na terenie kraju, przysługującym pracownikom jednostek sfery budżetowej.
Obsługę Rady Fundacji zapewnia Fundacja.

Zgodnie z §13 Statutu:

Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, Fundatora lub właściwego ministra zgłoszony na piśmie. O terminie posiedzenia Rady Fundacji Przewodniczący Rady powiadamia jej członków pisemnie na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Do zawiadomienia o posiedzeniu dołączyć należy porządek obrad.
Do ważności uchwał Rady wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, stanowiących aktualny stan liczebny Rady.
Uchwały Rady zapadają:

 • zwykłą większością głosów,
 • większością kwalifikowaną (2/3 głosów), w przypadku uchwał dotyczących spraw wyszczególnionych w §14 ust. 1, pkt. g,
 • bezwzględną większością głosów, w przypadku uchwał dotyczących powoływania i odwoływania członków Zarządu.

4. W sprawach pilnych uchwały Rady mogą być podjęte bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnych uzgodnień. Dla ważności uchwał podjętych w drodze pisemnych uzgodnień niezbędne jest uprzednie powiadomienie wszystkich członków Rady o treści uchwały, która ma być podjęta w drodze pisemnych uzgodnień oraz oddanie głosu przez co najmniej połowę członków Rady, stanowiących aktualny stan liczebny Rady. Uchwały Rady zapadają na zasadach określonych w ust. 3.

Zgodnie z §14 Statutu:

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 • wyznaczanie kierunków działalności Fundacji,
 • uchwalanie zasad i kierunków wydatkowania środków Fundacji,
 • zatwierdzanie rocznych planów działalności Fundacji, w tym planów finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności Fundacji a także sprawozdań finansowych Fundacji, których obowiązek sporządzenia lub zatwierdzenia wymagają odrębne przepisy. Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji będzie przekazywane właściwemu ministrowi oraz Fundatorowi,
 • nadzorowanie i coroczne dokonywanie oceny prac Zarządu i przedstawianie wniosków z niej płynących właściwemu ministrowi i Fundatorowi,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu i Rady, ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu ( z wyjątkiem Prezesa) oraz rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 • rozpatrywanie przypadków naruszenia § 17 Statutu przez Zarząd i podejmowanie odpowiednich działań w przypadku stwierdzenia zaistnienia naruszenia,
 • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się z inną fundacją, zmian w statucie lub likwidacji Fundacji oraz nabywania i zbywania nieruchomości; przy czym dla skutecznego podjęcia uchwał w tych sprawach wymagane jest uzyskanie pisemnego zatwierdzenia przez Fundatora,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd, Fundatora lub właściwego ministra.

Rada określa metodykę sporządzania rocznych planów działalności Fundacji, z uwzględnieniem zasad sporządzania budżetu w układzie zadaniowym.
Prezes przedkłada członkom Rady kwartalne informacje z wykonania planów działalności Fundacji.
Rada może przedłożyć właściwemu ministrowi swoje stanowisko w każdej sprawie dotyczącej Fundacji.


Zgodnie z §15 Statutu:

W stosunkach prawnych z członkami Zarządu, a w szczególności przy podpisywaniu umów o pracę, Radę Fundacji reprezentuje Przewodniczący Rady, na podstawie udzielonemu mu przez Radę Fundacji pisemnego upoważnienia, w celu zrealizowania Uchwały Rady w tym zakresie.

Aktualny skład Rady Fundacji Fundusz Współpracy:
dr Jerzy Kwieciński - Przewodniczący Rady
Ewa Ośniecka-Tamecka - Zastępca Przewodniczącego Rady
Piotr Kosmala - Sekretarz Rady
dr Bartosz Grucza
dr Rafał Poździk
Mariola Skłodowska-Hończar (powołana 11 września 2014 r.)
Mariusz Frankowski (powołany 22 czerwca 2015 r.)
Michał Luczewski (powołany 22 czerwca 2015 r.)

Leszek Grabarczyk (zasiadał w Radzie do czerwca 2015 r.)
dr Marek Szczepański (zasiadał w Radzie do 9 marca 2015 r.)
Anna Rajzer (zasiadała w Radzie do 10 września 2015 r.)

aktualny skład Rady Fundacji Fundusz Współpracy dostępny również: http://cofund.org.pl/fundacja#radaOpublikował: Marcel Samecki
Publikacja dnia: 06.07.2015
Podpisał: Marcel Samecki
Dokument z dnia: 11.02.2015
Dokument oglądany razy: 2 491